LÆRING

Motivasjon

I Stortingsmelding 22 (2010-2011), Motivasjon, Mestring og Muligheter, er målet å fornye ungdomstrinnet og “gjøre opplæringen mer motiverende og variert, slik at elevene får større utbytte av skolen og opplever den relevant og givende” 

Læringsstøtte og elevvurdering

Vormedal ungdomsskole har fokus på hvor elevene skal i sin læring. Det handler om å sette mål for hver enkelt elev, samt tilpasse nivå og utfordringer. Elever lærer ulikt og vi må følge elever over tid. I tillegg må vi vite hvordan den enkelte elev lærer.  Læring handler mye om å knytte ny kunnskap til etablert kunnskap. Dette henger også sammen med selvregulering, elevers overvåkning av egen læringsprosess og at elevenes progresjon synliggjøres. Vi vil derfor legge til rette for elevinvolvering og at elevene tar større del i egen læring.

Hattie (2013) sier at nøkkelen er samhandlingen mellom det læreren gjør og det eleven gjør. Formativ vurdering handler om å måle. Med formativ vurdering så tenker vi måling for å kunne gi gode framovermeldinger. Vi må stadig evaluerer hvilken effekt  våre handlinger har på elevene og elevenes respons på læring påvirker det læreren må gjøre i neste rekke.

Alle elever har rett til underveisvurdering og tilpasset undervisning. Det gjelder også elever som presterer på høyt faglig nivå. Når det gjelder elever som ikke har forventet læringsprogresjon, eller som strever med innen ulike områder, har skoler gode erfaringer med intensiv opplæring. Skolen har derfor valgt å tilby elevkurs i lesing, regning og engelsk. Utgangspunkt for utvelgelse av elever er en kombinasjon av elevresultater, tilbakemeldinger fra faglærere, samt innspill fra elever og foreldre.