SKOLEMILJØ

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Vormedal ungdomsskole har laget en plan for å sikre elevens rett til trygt og godt skolemiljø. Planen har vi kalt “Dannelse og livsmestring” og den beskriver elevens rettssikkerhet, skolens samarbeidspartnere, skolens tiltak for forebygging og plan for oppfølging av tiltak.

Strategien “Dannelse og Livsmestring” omfatter eksempelvis skolens årshjul for elevaktiviteter, rutiner for høyt skolefravær og overgang barneskole/ungdomsskole. Når det gjelder overgang til videregående skole, velger de aller fleste elevene ved Vormedal ungdomsskole tilbud i Haugesund kommune. I tillegg til Karmøy kommunens plan for overgang ungdomsskole/videregående skole, har Vormedal derfor utarbeidet et årshjul som beskriver forberedelsene til videregående elever i 10.klasse. Oversikten synliggjør veiledning av elevene samt prosess og samarbeid med de videregående skolene.

Med større nasjonalt fokus på elevenes rett på trygt skolemiljø, samt endring i Opplæringslova §9A, har Vormedal ungdomsskole gjennomført en omfattende prosess for å kartlegge skolens praksis, samt følge opp med ytterligere tiltak for å sikre elevenes rett. Skolen opprettet et «Innsatsteam», som fikk opplæring i å fange opp krenkelser og mobbesituasjoner i tillegg til økt kompetanse i å håndtere mobbing. Skolens «Innsatsteam» består av skolens ledelse, sosiallærer, yrkes- og karriererådgiver og barnevernspedagog. Teamet har ukentlige møter hvor saker knyttet til skolemiljø drøftes. Innsatsteamet følger opp elevsaker, aktivitetsplaner, tiltak og gir veiledning til ansatte.