Ordensreglement og skolens kjøreregler

1. Innledning

1.1 Hjemmel

Med hjemmel i lov av 17.juli 1998 nr.61 om grunnskolen og den videregående opplæringen, Opplæringslova §2-9, har Hovedutvalg oppvekst og kultur fastsatt forskrift om felles ordensreglement.

I tillegg til det felle ordensreglementet, gis samarbeidsutvalget ved den enkelte skole myndighet til å vedta utfyllende regler tilpasset lokale forhold. Ved eventuell motstrid er kommunens ordensreglement overordnet det lokale ordensreglementet.

1.2 Formål

Karmøyskolen skal være preget av optimisme, respekt, kvalitet og ansvar. Ordensreglementet skal ivareta den enkelte elevs rettigheter og plikter så langt de ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Det skal bidra til et trygt læringsmiljø, fremme trivsel og samarbeid, og være et element i utviklingen av sosiale ferdigheter og bygging av positive relasjoner hos elevene. Det felles ordensreglementet skal fremme en likhet blant skolene hva angår regler, reaksjonsformer og saksbehandling.

1.3 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle offentlige grunnskoler i Karmøy kommune. Karmøy voksenopplæringssenter og Karmøy kulturskole fastsetter eget ordensreglement. Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for sanksjoner ved brudd på ordensreglementet og regler om framgangsmåten når slike saker skal behandles. Ordensreglementet gjelder i alle sammenhenger der skolen har ansvar for elevene, også utenom ordinær skoletid. Det gjelder i skolefritidsordningen, i leksehjelptilbudet og på alternative læringsarenaer. Ordensreglementet gjelder i tillegg på skolevei, herunder på skolebuss. Eventuelle sanksjoner forutsetter at den enkelte skole gjøres kjent med regelbruddet. Skolen plikter å gjøre elever og foresatte kjent med ordensreglementet.

2. Regler og sanksjoner

2.1 Orden og oppførsel

Karmøyskolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Elevene må derfor bidra til å skape et godt arbeidsmiljø ved å følge vanlige regler i samfunnet for hvordan en oppfører seg, herunder alminnelig god folkeskikk.

Elevene skal:

 • Ikke utsettes for eller utsette andre for krenkende ord og /eller handlinger, mobbing, diskriminering, rasisme, trusler eller vold
 • Vise hensyn og respekt for andre
 • Møte presis til timer og avtaler
 • Ha med bøker og nødvendig utstyr til timene
 • Holde arbeidsro i timene
 • Vise respekt for undervisningen
 • Gjøre skolearbeidet til avtalt tid
 • Ikke fuske/plagiere på prøver eller i skolearbeidet for øvrig
 • Holde orden og ta godt vare på alt som tilhører skolen
 • Holde skolens område rent og ryddig
 • Ikke ta med gjenstander som kan volde skade
 • La andres eiendeler være i fred
2.1.1 Fravær

Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet. Den enkelte skole fastsetter regler for hvordan fravær skal legitimeres

2.1.2 Bruk av mobiltelefon

Den enkelte skole fastsetter gjennom eget ordensreglement for bruk av mobiltelefon

Merknad til §2.1.2 Bruk av mobiltelefon

Samarbeidsutvalget vedtok 20.09.18 mobilfrie soner for Vormedal ungdomsskole.

Dersom foresatte tillater mobiltelefon på skolen, skal denne oppbevares avslått og kan ikke tas fram eller brukes i undervisningstimer. Mobiltelefon kan kun brukes i skolens uteområde i friminutt og må slås av når det ringer til time. Det er ikke tillatt med bruk av mobil inne i skolens bygning.

Det er ikke lov å ta bilder eller lydopptak på skolen. Mobbing via mobiltelefon vil bli reagert strengt på  og kan i alvorlige tilfeller medføre politianmeldelse.

Elever som ikke overholder regler for mobilbruk vil få inndratt mobiltelefon. Telefonen blir levert tilbake ved avslutning av skoledagen. Det blir gitt anmerkning og kan føre til nedsatt ordenskarakter/oppførselskarakter.

Rektor kan fravike bestemmelsen i enkelttilfeller etter individuell avtale.

2.1.3 Bruk av datautstyr

Den enkelte skole fastsetter gjennom eget ordensreglement regler for bruk av skolens datautstyr

2.1.4 Sykling

Den enkelte skole fastsetter gjennom eget ordensreglement regler for sykling til/fra skolen og i skoletid

2.1.5 Tobakk og rusmidler

Det er ikke tillatt å ta med eller bruke tobakk/snus, alkohol eller andre rusmidler i skoletiden eller på turer, arrangement o.l som foregår i skolens regi.

2.2 Sanksjoner

Alle sanksjoner skal være slik at eleven forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til regelbruddet. Elevens alder og forutsetning for å forstå konsekvensen av egne handlinger skal tas i betraktning. Sanksjonene skal også komme så nær regelbruddet som mulig.

Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Sanksjoner kan kun ilegges den eleven eller de elevene som har gjort seg skuldig i regelbrudd. Fysisk refsing er ikke tillatt. Pålagt arbeid for å rette opp skade er ikke å betrakte som fysisk refsing.

Ved regelbrudd kan skolen benytte følgende sanksjoner:

 • Muntlig/skriftlig advarsel
 • Kontakt med hjemmet, og involvering av foresatte
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler (utbedre skader, rydde søppel, vaske, fjerne tagging o.l
 • Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid for samtale eller utføring av pålagt oppgaver
 • Endring av friminutt
 • Beslagleggelse av
  • Gjenstander som kan benyttes til å utøve skade
  • Gjenstander som forstyrrer arbeidsro og undervisning
  • Tobakk og rusmidler
 • Bortvisning jf. opplæringsloven §2-10
  • Fra klasse/gruppe i inntil to timer (regler for tilsyn gjelder)
  • Fra resten av skoledagen
  • For lengre tid – inntil tre dager (kun ungdomstrinnet)
 • Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel, jf forskrift til oppl.loven §3-5 – §3-7
 • Bytte klasse midlertidig eller permanent
 • Bytte av skole jf. oppl.loven §8-1, tredje ledd
 • Krav om erstatning
 • Anmeldelse til politiet

Eleven plikter å overholde ilagt sanksjon. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.

2.2.1 Nærmere om beslagleggelse

Ulovlige gjenstander overleveres til politiet. Andre beslaglagte gjenstander tilbakeleveres til eleven eller elevens foresatte. Den enkelte skole fastsetter regler for dette.

2.2.2 Nærmere om bortvisning

Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med elevenes lærere. Andre tiltak/sanksjoner skal være vurdert først. Før det iverksettes vedtak om bortvisning som innebærer at eleven sendes hjem, skal foresatte alltid varsles.

2.2.3 Nærmere om erstatningskrav

Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven, i tillegg til å bli ilagt andre sanksjoner etter ordensreglementet, også bli erstatningsansvarlig, jf. skade-erstatningsloven §1-1. Foresatte kan bli erstatningansvarlige etter skadeerstatningsloven §1-2, andre ledd

3. Saksbehandling

3.1 Generelt

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven §2-9 og §2-10, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap III – kap VI. Før det blir tatt en avgjørelse om sanksjonering, skal eleven ha anledning til å forklare seg for den som tar avgjørelsen. Denne uttaleretten gjelder i forhold til alle typer sanksjoner.

3.2 Enkeltvedtak

Ved alvorlig regelbrudd der det er aktuelt med sanksjoner som bortvisning, permanent bytte av klasse eller skole, må det fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2b.

3.3 Sanksjoner uten enkeltvedtak

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak, plikter skolen å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og at en eventuell sanksjon ilegges på et grunnlag som er forsvarlig i forhold til regelbruddets karakter. Skolen må vurdere om foresatte skal kontaktes.

Merknad til §2 – 2.1 Orden og oppførsel

Vennlighet, høflighet og folkeskikk utgjør dagliglivets kjøreregler når folk omgås. Det gjelder naturligvis også for oss her på Vormedal ungdomsskole. Noen konkrete, praktiske punkter må vi en ha i tillegg til ordensreglene for at alle skal få det så trivelig som mulig og få en sunn og trygg skoletid.

 

Kjøreregler for Vormedal ungdomsskole

 1. Elevene parkerer sykler, sparkesykler, skateboard, moped eller andre fremkomstmiddel på anvist sted når en ankommer skolen, og står parkert der til skoleslutt. Sykler, skateboard eller andre fremkomstmiddel skal ikke benyttes i skolegården i eller utenfor skoletid.
 2. Elevene går til klasserommet straks det ringer og velger raskeste vei til og fra undervisning. Om morgenen møter elevene i «Vrimle» og går til klasserommene når det ringer inn.
 3. Elevene reiser seg ved pulten og hilser ved oppstart av dagen, samt ved oppstart av undervisningsøkter med ny faglærer for dagen. Elevene reiser seg også og hilser dersom andre voksner besøker klassen for å gi informasjon.
 4. PC brukes i læringsarbeidet når lærer legger til rette for bruk av digitale verktøy. Maskinene oppbevares i dataskapet etter skoletid og i skoletid når maskinene ikke brukes i læringsarbeidet. Maskinene skal oppbevares i dataskapet når elevene spiser/drikker. Det skrives egen kontrakt dersom elever har behov for hjemlån. PC-cover er da en forutsetning.
 5. Elevene hører ikke på musikk i undervisningen. Unntaksvis kan det gjøres avtale med lærer. Betingelsen da er at mobil ikke nyttes og at elevene har klargjort spilleliste på forhånd. Trådløse høretelefoner er ikke tillatt.
 6. Skolens inneområder er mobilfri sone. Mobil kan brukes i friminutt i skolens uteområde. Det er ikke lov å ta bilder eller filme på skolens område, uten avtale med lærer.
 7. I friminutt (10 minutters og storefri) kan elevene oppholde seg i kantine/amfiområdet, skolegården, håndballbanen og ballbingen. Elevene oppholder seg ikke i gangene i 1. og 2. etasje i klasseromsfløyen, men kan bruke nærmeste trapp og gang til toaletter i 2.etasje, samt bibliotek (206) og spillerom (207) når det er åpent. Klasserommene låses i friminuttene.
 8. Elevene skal oppholde seg på skolens område i skoletiden, dersom ikke annet er avtalt. 10.trinn har egen avtale om mulighet for å handle på Kiwi i storefri.
 9. Elevene som har sertifikat og kjører moped eller annet motorisert kjøretøy til og fra skolen, parkerer på avsatt sted. Ingen motoriserte kjøretøy skal brukes i skoletiden, dersom ikke annet er avtalt.
 10. Elever har yttertøyet av i undervisningsøktene. Det anbefales sterkt at yttertøy henges utenfor klasserommet etter friminutt. Det er vanlig høflighet å ta av hodeplagg eller hetter når vi kommer inn i klasserommet.
 11. Søppelet fra klasserommet kastes daglig i kontainerne mot øst (ved musikkinngangen) Ordenselever har ansvar for at jobben blir gjort. Lærer ser til at dette skjer.
 12. Elevene beveger seg rolig i ganger og «Vrimle». Elevene har ikke tilgang til å bruke heisene, uten egen avtale med skolens ledelse.
 13. Skolens utstyr behandles med respekt. Elever er erstatningspliktige for skader.
 14. Læring og utvikling skjer best når elevene får nok sunn mat og søvn/hvile og møter på skolen klar til å arbeide. Skolen anbefaler sunn mat og at sukkerholdige varer ikke tas med på skolen til vanlig. Snop, tyggis, brus eller energidrikker er ikke tillatt på skolen. Unntak kan gjøres for spesielle arrangement etter avtale med kontaktlærer/rektor. Det er ikke tillatt å ta med snop, boller, brus, energidrikker eller tilsvarende tilbake til skolen for elever på 10.trinn som handler på Kiwi i storefri.
 15. På Vormedal er det den en selvfølge at elevene er greie med hverandre, og at ingen mobber andre. Elever som får kjennskap til krenkelser eller mobbing, varsler en voksen.

Orden- og atferdsreglementet for Vormedal ungdomsskole er vedtatt av Samarbeidsutvalget med ikrafttredelse fra 1.august 2012. Revidert 20.09.18