Strategi

Sist oppdatert 13. mars 2019 18:21

I Opplæringslova §1.1 finner vi skolens formålsparagraf, som beskriver skolen som en døråpner mot verden og framtiden. Skolen skal utvikle kunnskap, dugleik og holdninger for at elevene skal kunne mestre livene sine og kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Skolen skal lære elevene å tenke kritisk, handle etisk og miljøbevisst. Vi skal møte elevene med tillit, respekt og gi utfordringer som fremmer danning og lærelyst.

Beskrivelse av skolens satsingsområder 2016-2019:

1. Dannelse og livsmestring

Dannelse er en livslang prosess og formes gjennom atferd, miljø og utdanning. Dannelse og livsmestring handler om menneskets innsikt og forståelse av seg selv i forhold til samfunnet og evnen til å kunne tilpasse seg arbeidslivets nye krav og forventninger. Evnen til å ta selvstendige valg, kreativitet, utholdenhet, engasjement, likeverdighet, raushet, inkludering og holdninger er sentralt.

2. Læringsstøtte og elevvurdering

Skolen vil sikre god ledelse i klasserommet og støtte i elevenes læring og utvikling.  God læringsstøtte og vurderingspraksis skal sikre elevene tilpasset opplæring og er en forutsetning for økt læringseffekt. Skolen ønsker å styrke motivasjon for videre læring og øke elevenes innsikt i egen læring.

3.  Økt læring – progresjon i lesing og regning

Lesing som grunnleggende ferdighet er en nødvendig forutsetning for læring og utvikling. Det handler om å utvikle elevenes språklige ferdigheter, kodingsferdigheter, strategiske ferdigheter og engasjement for lesing. Skolen vil ha et særlig fokus på økt progresjon i lesing.

Last ned skolens utviklingsplan 2016-2019 her!