STRATEGI

I Opplæringslova §1.1 finner vi skolens formålsparagraf, som beskriver skolen som en døråpner mot verden og framtiden. Skolen skal utvikle kunnskap, dugleik og holdninger for at elevene skal kunne mestre livene sine og kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Skolen skal lære elevene å tenke kritisk, handle etisk og miljøbevisst. Vi skal møte elevene med tillit, respekt og gi utfordringer som fremmer danning og lærelyst.

Beskrivelse av skolens satsingsområder 2016-2019:

1. Dannelse og livsmestring

Dannelse er en livslang prosess og formes gjennom atferd, miljø og utdanning. Dannelse og livsmestring handler om menneskets innsikt og forståelse av seg selv i forhold til samfunnet og evnen til å kunne tilpasse seg arbeidslivets nye krav og forventninger. Evnen til å ta selvstendige valg, kreativitet, utholdenhet, engasjement, likeverdighet, raushet, inkludering og holdninger er sentralt.

2. Læringsstøtte og elevvurdering

Vormedal ungdomsskole er svært opptatt av mestring og har valgt «Mester i Mestring» som skolens motto. Det er både ambisiøst og forpliktende i forhold til å jobbe målrettet for at alle elever opplever framgang og når sine mål. God læringsstøtte og vurderingspraksis skal sikre elevene tilpasset opplæring og er en forutsetning for økt læringseffekt. Skolen ønsker å styrke motivasjon for videre læring og øke elevenes innsikt i egen læring.

Oppfølging

For å fange opp og identifisere elever som er sårbare, som ikke har forventet læringsprogresjon eller som strever med ensomhet, så er det viktig å være tett på. I skolens kvalitetssystem, strategier og rutiner er tiltak som skal identifiserer, forebygge og følge opp beskrevet. Kvalitetsårshjulet, som skolen ledelsen har utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgt, trinnlederne og PPT, fungerer som et stillas i arbeidet med oppfølging av skolens data og elevenes læring.

For å øke elevenes læring og er det avgjørende at skoleledelsen er tett på og ha en aktiv rolle i utvikling av et profesjonsfaglig fellesskap. I dette arbeidet har ledelsen hatt følgende strategi:

 

  • Skape endringsagenter gjennom trinnlederne og bygge deres lederkompetanse
  • Skape behov for endring og mestringstro i personalet
  • System for god planlegging av lærersamarbeid og utviklingsøkter, aktivisering av hele personalet
  • Tilrettelegge for at lærere planlegger undervisning sammen, observerer hverandre og reflekterer over egen praksis
  • Tilrettelegge for deling av «den gode praksis» og erfaringer
  • Utarbeide standard for god læringsøkt
  • God oversikt over resultater, analysere data og bruke kartlegging for å forbedre praksis
  • Fokus på sammenhenger og læringssløyfer
  • Ledelsen modellerer god praksis i utviklingsøkter for lærerne
  • Ledelsen tett på den pedagogiske praksisen

Ledelsen lager en plan for utviklingsøktene hvert semester i samarbeid med tillitsvalgt og trinnlederne. Planen tar utgangspunkt i nasjonale satsninger og skolens behov.

Planen skal etter planen revideres fra 2020, men grunnet innføring av «Fagfornyelsen», har skolen valgt å forlenge utviklingsplanen til 2021. Last ned skolens utviklingsplan 2016-2019 her!